O firmie


Tono Praca Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 31 lipca 2017 roku. Spółka jest przedsiębiorstwem społecznym
o statusie non profit.

Naszym celem jest poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii oraz tworzenie miejsc pracy dla osób niewidomych i słabowidzących.

Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające wykonywanie zadań związanych z pracą oraz zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych zostały zakupione przy pomocy wsparcia w formie dotacji udzielonego przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych BORIS, z siedzibą w Warszawie (00-040) ul. Warecka 4/6, w ramach Projektu  „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie warszawsko – zachodnim”, realizowanego w ramach działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.